Sastanak projektnih partnera u Sremskoj Mitrovici

21.04.2021. Sremska MitrovicaU prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – SIRMIUM, u okviru realizacije projekta KEEP EDUCATING YOURSELF – (KEY) u Sremskoj Mitrovici 19.4.2021. godine održan je sastanak projektnih partnera.
Na sastanku su razmatrane teme planiranih obuka od strane kolega u Mariboru (UoM), kao i raspored obuka i broj učesnika iz svake ustanove, kao i mogućnosti primene Moodle platforme u procesu pripreme i realizacije programa stručnog usavršavanja vaspitača u okviru formiranih Centara za celoživotno učenje. Planirane su ToT obuke na temu Osiguranja kvaliteta, čiji bi nosilac bio Univerzitet u Birmingemu, pri čemu je prihvaćen predlog od strane WEBIN-a, da se partneri iz EU uključe u proces osiguranja kvaliteta. Predstavnici visokoškolske ustanove iz Vršca izneli su pregled dosadašnjih aktivnosti radnog tima u izradi i objavljivanju publikacije Vodič za samoregulaciju kontinuiranog stručnog usavršavanja vaspitača (Teacher Self-Guide to CPD toolkit) pri čemu bi centralni deo publikacije činila iskustva partnera iz EU, dok su ostale institucije pozvane da predlože teme koje bi želeli da obrade pre nego što se materijal objedini u konačnu publikaciju.

sm
Razmatrane su javne politike i javne obrazovne politike u Republici Srbiji, način njihovog donošenja i sprovođenja, procesi i procedure u ovoj oblasti, uloga aktera javnog zagovaranja i lobiranja ali i alternativni oblici uključivanja visokoškolskih ustanova i vaspitača u proces donošenja odluka u cilju postizanja dogovora u vezi sa sadržajem publikacije Donošenje odluka i zagovaranje (Policy making and advocacy in education), kao i planirane obuke za aktivno učešće u procesu donošenja javnih politika u oblasti obrazovanja.

Održan je sastanak Komisije za osiguranje kvaliteta u toku koga je razmatran raspored zaduženja svih članova kao i sastanak Upravnog odbora tokom koga su razmatrana tekuća pitanja.