O PROJEKTU

Ciljevi

Širi cilj projekta KEY je da osnaži ulogu visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u u sistemu stručnog usavršavaja vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj širi cilj istovremeno kreira osnovu da visokoškolske institucije ostvare uticaj na kreiranje i promociju različitih oblika stručnog usavršavanja vaspitača unutar lokalnih zajednica. S tim u vezi, projekat se bavi postojećim nedostacima sistema stručnog usavršavanja utvrđenim između obrazovnih ishoda i potreba koje se javljaju u praksi u predškolskim ustanovama, dok istvremeno daje na značaju i lokalnim samoupravama u pogledu planiranja, i podrške različitim oblicima stručnog usavršavanja, koristeći postoječe EU fondove.
 Da bi postigli širi cilj i promenili trenutnu situaciju, različiti projektni timovi će biti angažovani na reaizaciji sledećih specifičnih ciljeva projekta KEY:
 1. Ustanoviti centre za stručno usavršavanje vaspitača u okviru visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori  Ovaj specifičan cilj proširuje i modrenizuje postojeću ponudu oblika stručnog usavršavanja vcaspitača, fokusira je i bolje povezuje sa okvirom očekivanih kompetencija i zahtevima struke.
 2. Izgraditi kapacitete za praćenje, evaluaciju i osiguranje kvaliteta, širom sektora stručnog usavršavanja Ovaj specifičan cilj doprinosi praktičnoj primeni znanja i veština stečenih tokom programa stručnog usavršavanja. Cilj doprinosi i izgradnji sistema osiguranja kvaliteta zasnovanog na zajedničkim indiatorima i mehanizmima, kao i mehanizmu međusobnog praćenja kvaliteta ostvarenog između institucija. Postizanjem ovog cilja, uvodi se sistemski pristup u utvrđivanju potreba i ponude za stručno usvršavanje vaspitača.
Širi cilj projekta KEY je da osnaži ulogu visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u u sistemu stručnog usavršavaja vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj širi cilj istovremeno kreira osnovu da visokoškolske institucije ostvare uticaj na kreiranje i promociju različitih oblika stručnog usavršavanja vaspitača unutar lokalnih zajednica. S tim u vezi, projekat se bavi postojećim nedostacima sistema stručnog usavršavanja utvrđenim između obrazovnih ishoda i potreba koje se javljaju u praksi u predškolskim ustanovama, dok istvremeno daje na značaju i lokalnim samoupravama u pogledu planiranja, i podrške različitim oblicima stručnog usavršavanja, koristeći postoječe EU fondove.
 Da bi postigli širi cilj i promenili trenutnu situaciju, različiti projektni timovi će biti angažovani na reaizaciji sledećih specifičnih ciljeva projekta KEY:
 1. Ustanoviti centre za stručno usavršavanje vaspitača u okviru visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori  Ovaj specifičan cilj proširuje i modrenizuje postojeću ponudu oblika stručnog usavršavanja vcaspitača, fokusira je i bolje povezuje sa okvirom očekivanih kompetencija i zahtevima struke.
 2. Izgraditi kapacitete za praćenje, evaluaciju i osiguranje kvaliteta, širom sektora stručnog usavršavanja Ovaj specifičan cilj doprinosi praktičnoj primeni znanja i veština stečenih tokom programa stručnog usavršavanja. Cilj doprinosi i izgradnji sistema osiguranja kvaliteta zasnovanog na zajedničkim indiatorima i mehanizmima, kao i mehanizmu međusobnog praćenja kvaliteta ostvarenog između institucija. Postizanjem ovog cilja, uvodi se sistemski pristup u utvrđivanju potreba i ponude za stručno usvršavanje vaspitača.

Radni paketi

RADNI PAKET 1: POČETAK

Koordinator: Univerzitet Crne Gore (UCG)

 

Opis: Ovaj radni paket odnosi se na pripremu dobrog početka implementacije projekta. Počeće sa  pregledom sistema kontinuiranog profesionalnog razvoja (aktivnost 1.1) u zemljama koje učestvuju (RS,CG,SL,UK, RU, MA) kako bi se utvrdile sličnosti i razlike u ovoj oblasti. Ova aktivnost će biti podržana prezentacijama institucija koje se bave usavršavanjem vaspitača u partnerskim EU zemljama koje će pripemiti partnerski univerziteti iz EU kako bi se podržalo bolje razumevanje različitih modela koje koriste centri širom Evrope. Još jedna važna pripremna aktivnost jeste izrada Priručnika za implementaciju (1.2) koji sadrži paktične upute za implementaciju, upravljanje finansijama i instrukcije koje se tiču kvaliteta projekta.

Paralelno sa uporednom analizom, konzorcijum će raditi na dokumentu o profesionalnom usavršavanju u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji će naglasiti potrebu za promenom paradigme usavršavanja vaspitača. Dokument će biti predstavljen na uvodnoj konferenciji (1.5) ključnim zainteresovanim stranama u Srbiji i Crnoj Gori. Uvodna konferencija održaće se na Univerzitetu u Crnoj Gori u Podgorici i okupiće više od 80 zainteresovanih strana i predstavnika medija da podignu svest o usavršavanju u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, a biće predstavljeni i rezultati uporednog istraživanja. Ova aktivnost predstavlja uvod u formiranje centara za učenje (RP 2), izradu kurseva za profesionalno usavršavanje, izgradnju kapaciteta za osiguravanje kvaliteta pri usavršavanju (RP 4) i izradu modela akreditacionih standarda (WP 4). Pripremna aktivnost koja će postaviti temelje za veći uticaj projekta je formiranje Projektnog savetodavnog odbora (1.4). Svaki partner u Srbiji i Crnoj Gori će se sastati sa dostupnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim zainteresovanim stranama i pregovarati o njihovom uključivanju u praćenje projektne implementacije.

 

Aktivnosti :

1.1. Uporedna analiza  profesionalnog usavršavanja iz oblasti PVO u RS,CG,RU,SI,MA & UK
1.2. Priprema instrukcija za implementaciju projekta, upravljanje finansijama i kvalitet projekta
1.3. Priprema dokumenta o stanju usavršavanja u oblasti PVO
1.4. Formiranje projektnog savetodavnog odbora
1.5. Uvodna konferencija

 

RADNI PAKET 2:  Formiranje centara za stručno usavršavanje vaspitača

Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“, Vršac (RS)

 

Opis: Ovaj radni paket posvećen je formiranju centara za stručno usavršavanje vaspitača kao novih organizacionih jedinica na šest partnerskih visokoškolskih ustanova koje će biti odgovorne za planiranje i organizovanje aktivnosti za profesionalno usavršavanje vaspitača, saradnika i praktičara koji rade na polju predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Projektom će zajedno koordinisati Univerzitet u Mariboru i RIS iz Murske Subote. Ovaj radni paket započeće sa seminarom o ojačavanju uloge visokoškolskih ustanova u profesionalnom usavršavanju vaspitača kada je u pitanju predškolsko obrazovanje i vaspitanje (2.1) koje bi trebalo da podigne svest akademskog osoblja o njihovoh ulozi u obezbeđivanju kvalitetnog profesionalnog usavršavanja za vaspitače. Nakon završetka ovog seminara svaka visokoškolska ustanova formiraće interni tim sastavljen od nastavnika i administrativnog i tehničkog osoblja (pravni i finansijski službenici, projektni menadžeri) koji će raditi na razvijanju koncepta centara za stručno usavršavanje vaspitača (2.2). U okviru ove aktivnosti biće organizovane radionice (jedna u Murskoj Soboti, druga u Vršcu) posvećene uspostavljanju okvira za svaku visokoškolsku ustanovu koja učestvuje.

Tokom ovog procesa, inetrni timovi radiće na pripremi osnivačkih dokumenata:

 1. a) Okvir za formiranje centara za usavršavanje vaspitača
  b) Predlog odluke o osnivanju centara
  c) Poslovnik o radu
  d) Plan rada sa finansijskim planom
  e) ToR za administraciju

Ova dokumenta usvojiće upravljačka tela visokoškolskih ustanova i na taj način će centri za profesionalno usavršavanje vaspitača biti formirani u okviru svake od 6 visokoškolskih ustanova koje učestvuju.

Paralelno sa pripremom osnivačkih dokumenata, visokoškolske ustanove će raditi na obezbeđivanju prostora za centre za profesionalno usavršavanje vaspitača, nabavke invertara i angažovanje administrativnog osoblja odnosno najmanje jedne osobe koja će biti odgovorna za rukovođenje formiranja centara (2.3). Centri će biti opremljeni sa neophodnom (ne)tehničkom opremom koja je namenjena profesionalnom usavršavanju vaspitača (2.4). Oprema će biti nabavljena kroz zajednički tender kojim će rukovoditi koordinator uz puno učešće ostalih visokoškolskih ustanova koje će imati koristi od ovog procesa. Proces uspostavljanja centara kao i rad partnerskih univerziteta iz EU biće iskorišćen kao odgovarajući okvir za unapređenje institucionalnih strategija za profesionalno usavršavanje (2.5). Ovo će se postepeno sprovoditi kroz procenu potreba (ne)akademskog osoblja, konsultacijama sa evropskim partnerskim univerzitetima i ostalim vioskoškolskim ustanovama uključenim u ovaj proces.

 

Aktivnosti:

2.1. CPD Seminar o ojačavanju uloge visokoškolskih ustanova u profesionalnom usavršavanju kada je u pitanju predškolsko obrazovanje i vaspitanje
2.2. Razvoj centara za profesionalno usavršavanje
2.3. Obezbeđivanje prostora, invertara i administrativnog osoblja
2.4. Nabavka opreme
2.5. Revizija i dopuna strategija visokoškolskih ustanova o profesionalnom usavršavanju

 

RADNI PAKET 3: Uvođenje kurseva za usavršavanje vaspitača  na MOODLE

Koordinator:  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, KRUŠEVAC (RS)

Ovaj radni paket odnosi se na izradu inovativnih kuseva za usavršavanje vaspitača, saradnika i praktičara. Ovi profesionalni kursevi za usavršavanje će biti moderni i biće spoj tradicionalnih i metodologija i pristupa iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Radni paket započeće seminarom obuke o Moodle kursevma (2.1) koje će pripremiti iskusni korisnici Moodle platforme sa Univerziteta u Mariboru. Nastaviće se izradom 24 kursa i ubrzana kursa (2.2) od kojih će najmanje polovina biti na Moodle platformi. Ovaj zadatak podržaće i nadgledaće partnerski univerziteti iz EU. Kreiranje kurseva biće ispraćeno i njihovom akreditacijom (3.3) sa regulatornim telima zaduženim za profesionalno usavršavanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Na kraju, kursevi će biti ponuđeni lokalnim vaspitačima, saradnicima i praktikantima u Srbiji i Crnoj Gori kroz lokalne obuke (3.4) koje će pripremiti i održati osoblje visokoškolskih ustanova iz ove dve zemlje.

Sa aktivnostima iz ovog radnog paketa započeće se tokom druge godine trajanja projekta, nakon uspostavljanja centara za profesionalo usavršavanje. Kursevi će biti kreirani i akreditovani krajem druge godine, a sprovođenje kurseva u zajednicama biće u trećoj godini trajanja projekta.

 

Aktivnosti:

3.1. Seminar o Moodle kursevima
3.2. Razvoj kurseva iz oblasti profesionalnog usavršavanja, kratkih kurseva i materijala
3.3. Akreditacija kurseva
3.4. Sprovođenje kurseva u lokalnim zajednicama

 

RADNI PAKET 4: OSIGURANJE KVALITETA U OBLASTI PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA

Koordinator: UNIVERZITET U BIRMINGEMU  (UK)

 

Opis: Ovaj radni paket usmeren je na usavršavanje veština vaspitača i njihovih kompetencija u obezbeđivanju kvaliteta profesionalnog usavršavanja kroz upravljanje i evaluaciju, kao i njihove sposobnosti da obučavaju straije i rade u različitim društvenim i radnim okruženjima. Ovaj radni paket započinje sa obukom o monitoringu i evaluaciji koju će pripremiti i održati stručnjaci za kontrolu kvaliteta sa Univerziteta u Birmingemu (4.1), a namenjena je visokoškolskom nastavnom  osoblju. Prvi sastanak će se održati u Novom Sadu, a drugi u Podgorici. Nakon ovih obuka, najmanje 24 nastavnika sa šest visokoškolskih ustanova iz Srbije i Crne Gore biće u stanju da samostalno sprovedu obuke o monitoringu i evaluaciji i osiguranju kvaliteta kada je u pitanju profesionalno usavršavanje vaspitača i predstavnika državnih institucija iz Srbije i Crne Gore zaduženih za ovu oblast. U međuvemenu, tim vaspitača počeće sa radom na priručniku za osiguravanje kvaliteta kada je u pitanju pofesionalno usavršavanje, kao i na smernicama i vodiču namenjenim vaspitačima (4.2). U okviru ovog radnog paketa biće održano i šest sesija koje će pripremiti i sprovesti osoblje sa partnerskih visokoškolskih ustanova, a namenjenih za najmanje 20 predstavnika državnih institucija (4.3) i najmanje 120 vaspitača i saradnika (4.4).

 

Aktivnosti:

4.1. Sesije o osiguravanju kvaliteta i monitoringu i upravljanju
4.2. (1)  Keiranje Priručnika za osiguranje kvaliteta i monitoringa u oblasti celoživotnog učenja (2)Vodič za vaspitače iz ove oblasti
4.3. Sesije o OK i M&E za državne institucije
4.4. Sesije o OK i M&E za vaspitače i saradnike

 

RADNI PAKET 5:  RAZVOJ MODELA ZA AKEDITACIJU STANDARDA ZA PROFESIONALNO USAVŠAVANJE VASPITAČA 

Koordinator: ZAPADNI UNIVERZITET U TEMIŠVARU (RU)

 

Opis:  Ovaj radni paket se zalaže za ojačavanje kapaciteta visokoškolskih ustanova da učestvuju u procesu donošenja odluka. Kroz ovaj paket 5 kolega iz Srbije, 1 crnogorski univerzietet, 2 udruženja vaspitača i 1 predškolska ustanova unaprediće svoje kompetencije u zagovaranju i izraditi model akreditacije standarda u oblasti profesionalnog usavršavanja vaspitača koji će biti predstavljen i ponuđen nacionalnim donosiocima odluka. Radni paket započeće obukom o kreiranju politika i zagovaranju koju će održati iskusni predavači sa 2 partnerska univerziteta iz EU, a namenjen je za 30 učesnika. Obuka će biti praćena i radom intersektorne radne grupe (5.2) koju čine profesori i vaspitači, saradnici, nevladine organizacije, lokalne vlasti i ostale zainteresovane strane, dok će dva partnera predstavljati državne institucije zadužene za regulaciju profesionalnog usavršavanja vaspitača u Srbiji i Cnoj Gori (ZUOV and BES) nadgledati proces. Ova radna grupa razviće model za akreditaciju kurseva za profesionalno usavršavanje vasptača. Grupa će se uživo sastati dva puta: u Pirotu i Nišu, dok će se između njih održati brojni sastanci. Model će nacionalnim zainteresovanim stranama biti predstavljen na konsultativnim sastancima, a dalje deljen mejlovima i biltenima. Keirani model biće predstavlje i objavljen na srpskom, crnogorskom i engleskom jeziku i prosleđen ključnim zainteresovanim stranama kao profesionalni stav visokoškolskih ustanova za obrazovanje vaspitača i udruženja vaspitača pema postojećem sistemu za profesionalno usavršavanje.

 

Aktivnosti:

5.1. Obuka za kreiranje politika i zagovaranje
5.2. Razvoj modela akreditacije standarda iz oblasti profesionalnog usavršavanja vaspitača

 

RADNI PAKET 6: OSIGURANJE I PRAĆENJE KVALITETA

Koordinatori:  ZAPADNOBALKANSKI INSTITUT  & VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE I POSLOVNE INFOMATIČARE (RS)

 

 

Opis: Ovaj radni paket tiče se osiguranja kvaliteta rezultata projekta. Njega će voditi WEBIN i visoka škola Sirmijum iz Sremske Mitrovice. Započeće formiranjem Odbora za osiguravanje i praćenje kvaliteta (koji će činiti predstavnici svih partnerskih institucija) (6.1).

Odbor će se uživo sastati 6 puta i biće odgovoran za izradu 2 godišnja izveštaja o napretku u implementaciji projekta (6.3). Takođe, Savetodavni odbor komentarisaće kvalitet projektne implementacije tokom sastanaka sa partnerima na projektu. Savetodavni odbor sačinjen je odspoljašnjih zaineteresovanih strana, uključujući i one koji su pridruženi partneri u ovom projektu. Na kraju projekta, WEBIN će angažovati nezavisnog stručnjaka koji će sprovesti eksternu evaluaciju projekta (6.4).  Ovaj izveštaj biće objavljen na srpskom, crnogoskom i engleskom jeziku. Biće angažovan i revizor zadužen za proveru troškova projekta (6.5).

Aktivnosti:

6.1. Sastanci Odbora za osiguravanje kvaliteta
6.2. Konsultativni sastanci sa Savetodavnim odborom
6.3. Evaluacije napretka
6.4. Eksterna evaaluacija
6.5. Revizija

 

RADNI PAKET 7: DISEMINACIJA I EKSPLOATACIJA

Koodinator: UDRUŽENJE VASPITAČA VOJVODINE, SAVEZ UDRUŽENJA VASPITAČA SRBIJE (RS) & JPU “LJUBICA POPOVIĆ” (ME)

 

Opis:  Ovaj radni paket bavi se pomocijom projekra, diseminacijom i održivošću projektnih rezultata. Početni korak jeste izrada vizualnog identiteta projekta i sajta (7.1). Biče napravljena i stranica na Fejsbuku. Svaka institucija će u početnim mesecima sprovoditi unutrašnje aktivnosti diseminacije (7.2) u cilju promocije projekta na matičnim institucijama i među kolegama sa drugih katedri i studentima. Članovi konzorcijuma će povremeno primacioma iz akademskog i neakademskog sektora slati obaveštenja mejlom u cilju promocije aktivnosti projekta. Uložiće se napor i za promociju projekta u medijima (TV, radio, štampa, internet). Završnu konferenciju (7.4) organizovaće glavni koordinator u Novom Sadu. Konferencija će okupiti sve relevantne aktere iz oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja kako bi bili predstavljeni rezultati i dostignuća projekta. Očekuje se prisustvo najmanje 100 učesnika. Osiguraće se takođe i sinergija sa drugim EU inicijativama i sličnim projektima.

 

 

Aktivnosti:

7.1. Izrada veb sajta i promocija
7.2. Promocija u okviru institucijaa
7.3. Promocija u medijima i bilteni
7.4. Završna konferencija

7.5. Distribuiranje modela standarda akreditacije u oblasti profesionalnog usavršavanja vaspitača donosiocima odluka

 

RADNI PAKET 8: UPRAVLJANJE

Koordinator: VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA NOVI SAD RS)

 

Opis:   Ovaj radni paket bavi se upravljanjem projektom, administracijom i izveštavanjem. U okviru ovog paketa koordinator projekta će u Novom Sadu organizovati uvodni sastanak na kome će se razgovarati o detaljima u vezi pojekta i razviti procedure i obrasce za upravljanje i administraciju. Na ovom sastanku biće formirano više projektnih timova ( Upravni odbor, Odbor za obezbeđivanje kvaliteta, Tim za finansije i administraciju, Tim za nabavku opreme, itd.). Treći dan sastanka biće posvećen obuci članova iz pravnih i odeljenja za finansije  kako bi se ojačali njihovi kapaciteti da efikasno prate pocedure i stiču iskustvo u upravljanju projektnim finansijama. Tokom 36 meseci, Upravni odbor imaće 6 redovnih sastanaka uživo (8.3). Svaka partnerska institucija će održavati redovne sastanke lokalnih timova kako bi osigurala nesmetano upravljanje i administraciju (8.4). Svaki partner će učestvovati u pripemi projektnih izveštaja (narativnih i finansijskih) i kvartalno će slati kopije (ne)finansijske dokumentacije projektnom koodinatoru.

Aktivnosti:

8.1. Uvodni sastanak
8.2. Obuka za projektne menadžere i finansijski odsek
8.3. Sastanci Upravnog odbora
8.4. Svakodnevno upravljanje projektom i administracija

RADNI PAKET 1: POČETAK

Koordinator: Univerzitet Crne Gore (UCG)

 

Opis: Ovaj radni paket odnosi se na pripremu dobrog početka implementacije projekta. Počeće sa  pregledom sistema kontinuiranog profesionalnog razvoja (aktivnost 1.1) u zemljama koje učestvuju (RS,CG,SL,UK, RU, MA) kako bi se utvrdile sličnosti i razlike u ovoj oblasti. Ova aktivnost će biti podržana prezentacijama institucija koje se bave usavršavanjem vaspitača u partnerskim EU zemljama koje će pripemiti partnerski univerziteti iz EU kako bi se podržalo bolje razumevanje različitih modela koje koriste centri širom Evrope. Još jedna važna pripremna aktivnost jeste izrada Priručnika za implementaciju (1.2) koji sadrži paktične upute za implementaciju, upravljanje finansijama i instrukcije koje se tiču kvaliteta projekta.

Paralelno sa uporednom analizom, konzorcijum će raditi na dokumentu o profesionalnom usavršavanju u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja koji će naglasiti potrebu za promenom paradigme usavršavanja vaspitača. Dokument će biti predstavljen na uvodnoj konferenciji (1.5) ključnim zainteresovanim stranama u Srbiji i Crnoj Gori. Uvodna konferencija održaće se na Univerzitetu u Crnoj Gori u Podgorici i okupiće više od 80 zainteresovanih strana i predstavnika medija da podignu svest o usavršavanju u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, a biće predstavljeni i rezultati uporednog istraživanja. Ova aktivnost predstavlja uvod u formiranje centara za učenje (RP 2), izradu kurseva za profesionalno usavršavanje, izgradnju kapaciteta za osiguravanje kvaliteta pri usavršavanju (RP 4) i izradu modela akreditacionih standarda (WP 4). Pripremna aktivnost koja će postaviti temelje za veći uticaj projekta je formiranje Projektnog savetodavnog odbora (1.4). Svaki partner u Srbiji i Crnoj Gori će se sastati sa dostupnim lokalnim, regionalnim i nacionalnim zainteresovanim stranama i pregovarati o njihovom uključivanju u praćenje projektne implementacije.

 

Aktivnosti :

1.1. Uporedna analiza  profesionalnog usavršavanja iz oblasti PVO u RS,CG,RU,SI,MA & UK
1.2. Priprema instrukcija za implementaciju projekta, upravljanje finansijama i kvalitet projekta
1.3. Priprema dokumenta o stanju usavršavanja u oblasti PVO
1.4. Formiranje projektnog savetodavnog odbora
1.5. Uvodna konferencija

 

RADNI PAKET 2:  Formiranje centara za stručno usavršavanje vaspitača

Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“, Vršac (RS)

 

Opis: Ovaj radni paket posvećen je formiranju centara za stručno usavršavanje vaspitača kao novih organizacionih jedinica na šest partnerskih visokoškolskih ustanova koje će biti odgovorne za planiranje i organizovanje aktivnosti za profesionalno usavršavanje vaspitača, saradnika i praktičara koji rade na polju predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Projektom će zajedno koordinisati Univerzitet u Mariboru i RIS iz Murske Subote. Ovaj radni paket započeće sa seminarom o ojačavanju uloge visokoškolskih ustanova u profesionalnom usavršavanju vaspitača kada je u pitanju predškolsko obrazovanje i vaspitanje (2.1) koje bi trebalo da podigne svest akademskog osoblja o njihovoh ulozi u obezbeđivanju kvalitetnog profesionalnog usavršavanja za vaspitače. Nakon završetka ovog seminara svaka visokoškolska ustanova formiraće interni tim sastavljen od nastavnika i administrativnog i tehničkog osoblja (pravni i finansijski službenici, projektni menadžeri) koji će raditi na razvijanju koncepta centara za stručno usavršavanje vaspitača (2.2). U okviru ove aktivnosti biće organizovane radionice (jedna u Murskoj Soboti, druga u Vršcu) posvećene uspostavljanju okvira za svaku visokoškolsku ustanovu koja učestvuje.

Tokom ovog procesa, inetrni timovi radiće na pripremi osnivačkih dokumenata:

 1. a) Okvir za formiranje centara za usavršavanje vaspitača
  b) Predlog odluke o osnivanju centara
  c) Poslovnik o radu
  d) Plan rada sa finansijskim planom
  e) ToR za administraciju

Ova dokumenta usvojiće upravljačka tela visokoškolskih ustanova i na taj način će centri za profesionalno usavršavanje vaspitača biti formirani u okviru svake od 6 visokoškolskih ustanova koje učestvuju.

Paralelno sa pripremom osnivačkih dokumenata, visokoškolske ustanove će raditi na obezbeđivanju prostora za centre za profesionalno usavršavanje vaspitača, nabavke invertara i angažovanje administrativnog osoblja odnosno najmanje jedne osobe koja će biti odgovorna za rukovođenje formiranja centara (2.3). Centri će biti opremljeni sa neophodnom (ne)tehničkom opremom koja je namenjena profesionalnom usavršavanju vaspitača (2.4). Oprema će biti nabavljena kroz zajednički tender kojim će rukovoditi koordinator uz puno učešće ostalih visokoškolskih ustanova koje će imati koristi od ovog procesa. Proces uspostavljanja centara kao i rad partnerskih univerziteta iz EU biće iskorišćen kao odgovarajući okvir za unapređenje institucionalnih strategija za profesionalno usavršavanje (2.5). Ovo će se postepeno sprovoditi kroz procenu potreba (ne)akademskog osoblja, konsultacijama sa evropskim partnerskim univerzitetima i ostalim vioskoškolskim ustanovama uključenim u ovaj proces.

 

Aktivnosti:

2.1. CPD Seminar o ojačavanju uloge visokoškolskih ustanova u profesionalnom usavršavanju kada je u pitanju predškolsko obrazovanje i vaspitanje
2.2. Razvoj centara za profesionalno usavršavanje
2.3. Obezbeđivanje prostora, invertara i administrativnog osoblja
2.4. Nabavka opreme
2.5. Revizija i dopuna strategija visokoškolskih ustanova o profesionalnom usavršavanju

 

RADNI PAKET 3: Uvođenje kurseva za usavršavanje vaspitača  na MOODLE

Koordinator:  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE, KRUŠEVAC (RS)

Ovaj radni paket odnosi se na izradu inovativnih kuseva za usavršavanje vaspitača, saradnika i praktičara. Ovi profesionalni kursevi za usavršavanje će biti moderni i biće spoj tradicionalnih i metodologija i pristupa iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Radni paket započeće seminarom obuke o Moodle kursevma (2.1) koje će pripremiti iskusni korisnici Moodle platforme sa Univerziteta u Mariboru. Nastaviće se izradom 24 kursa i ubrzana kursa (2.2) od kojih će najmanje polovina biti na Moodle platformi. Ovaj zadatak podržaće i nadgledaće partnerski univerziteti iz EU. Kreiranje kurseva biće ispraćeno i njihovom akreditacijom (3.3) sa regulatornim telima zaduženim za profesionalno usavršavanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Na kraju, kursevi će biti ponuđeni lokalnim vaspitačima, saradnicima i praktikantima u Srbiji i Crnoj Gori kroz lokalne obuke (3.4) koje će pripremiti i održati osoblje visokoškolskih ustanova iz ove dve zemlje.

Sa aktivnostima iz ovog radnog paketa započeće se tokom druge godine trajanja projekta, nakon uspostavljanja centara za profesionalo usavršavanje. Kursevi će biti kreirani i akreditovani krajem druge godine, a sprovođenje kurseva u zajednicama biće u trećoj godini trajanja projekta.

 

Aktivnosti:

3.1. Seminar o Moodle kursevima
3.2. Razvoj kurseva iz oblasti profesionalnog usavršavanja, kratkih kurseva i materijala
3.3. Akreditacija kurseva
3.4. Sprovođenje kurseva u lokalnim zajednicama

 

RADNI PAKET 4: OSIGURANJE KVALITETA U OBLASTI PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA

Koordinator: UNIVERZITET U BIRMINGEMU  (UK)

 

Opis: Ovaj radni paket usmeren je na usavršavanje veština vaspitača i njihovih kompetencija u obezbeđivanju kvaliteta profesionalnog usavršavanja kroz upravljanje i evaluaciju, kao i njihove sposobnosti da obučavaju straije i rade u različitim društvenim i radnim okruženjima. Ovaj radni paket započinje sa obukom o monitoringu i evaluaciji koju će pripremiti i održati stručnjaci za kontrolu kvaliteta sa Univerziteta u Birmingemu (4.1), a namenjena je visokoškolskom nastavnom  osoblju. Prvi sastanak će se održati u Novom Sadu, a drugi u Podgorici. Nakon ovih obuka, najmanje 24 nastavnika sa šest visokoškolskih ustanova iz Srbije i Crne Gore biće u stanju da samostalno sprovedu obuke o monitoringu i evaluaciji i osiguranju kvaliteta kada je u pitanju profesionalno usavršavanje vaspitača i predstavnika državnih institucija iz Srbije i Crne Gore zaduženih za ovu oblast. U međuvemenu, tim vaspitača počeće sa radom na priručniku za osiguravanje kvaliteta kada je u pitanju pofesionalno usavršavanje, kao i na smernicama i vodiču namenjenim vaspitačima (4.2). U okviru ovog radnog paketa biće održano i šest sesija koje će pripremiti i sprovesti osoblje sa partnerskih visokoškolskih ustanova, a namenjenih za najmanje 20 predstavnika državnih institucija (4.3) i najmanje 120 vaspitača i saradnika (4.4).

 

Aktivnosti:

4.1. Sesije o osiguravanju kvaliteta i monitoringu i upravljanju
4.2. (1)  Keiranje Priručnika za osiguranje kvaliteta i monitoringa u oblasti celoživotnog učenja (2)Vodič za vaspitače iz ove oblasti
4.3. Sesije o OK i M&E za državne institucije
4.4. Sesije o OK i M&E za vaspitače i saradnike

 

RADNI PAKET 5:  RAZVOJ MODELA ZA AKEDITACIJU STANDARDA ZA PROFESIONALNO USAVŠAVANJE VASPITAČA 

Koordinator: ZAPADNI UNIVERZITET U TEMIŠVARU (RU)

 

Opis:  Ovaj radni paket se zalaže za ojačavanje kapaciteta visokoškolskih ustanova da učestvuju u procesu donošenja odluka. Kroz ovaj paket 5 kolega iz Srbije, 1 crnogorski univerzietet, 2 udruženja vaspitača i 1 predškolska ustanova unaprediće svoje kompetencije u zagovaranju i izraditi model akreditacije standarda u oblasti profesionalnog usavršavanja vaspitača koji će biti predstavljen i ponuđen nacionalnim donosiocima odluka. Radni paket započeće obukom o kreiranju politika i zagovaranju koju će održati iskusni predavači sa 2 partnerska univerziteta iz EU, a namenjen je za 30 učesnika. Obuka će biti praćena i radom intersektorne radne grupe (5.2) koju čine profesori i vaspitači, saradnici, nevladine organizacije, lokalne vlasti i ostale zainteresovane strane, dok će dva partnera predstavljati državne institucije zadužene za regulaciju profesionalnog usavršavanja vaspitača u Srbiji i Cnoj Gori (ZUOV and BES) nadgledati proces. Ova radna grupa razviće model za akreditaciju kurseva za profesionalno usavršavanje vasptača. Grupa će se uživo sastati dva puta: u Pirotu i Nišu, dok će se između njih održati brojni sastanci. Model će nacionalnim zainteresovanim stranama biti predstavljen na konsultativnim sastancima, a dalje deljen mejlovima i biltenima. Keirani model biće predstavlje i objavljen na srpskom, crnogorskom i engleskom jeziku i prosleđen ključnim zainteresovanim stranama kao profesionalni stav visokoškolskih ustanova za obrazovanje vaspitača i udruženja vaspitača pema postojećem sistemu za profesionalno usavršavanje.

 

Aktivnosti:

5.1. Obuka za kreiranje politika i zagovaranje
5.2. Razvoj modela akreditacije standarda iz oblasti profesionalnog usavršavanja vaspitača

 

RADNI PAKET 6: OSIGURANJE I PRAĆENJE KVALITETA

Koordinatori:  ZAPADNOBALKANSKI INSTITUT  & VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE I POSLOVNE INFOMATIČARE (RS)

 

 

Opis: Ovaj radni paket tiče se osiguranja kvaliteta rezultata projekta. Njega će voditi WEBIN i visoka škola Sirmijum iz Sremske Mitrovice. Započeće formiranjem Odbora za osiguravanje i praćenje kvaliteta (koji će činiti predstavnici svih partnerskih institucija) (6.1).

Odbor će se uživo sastati 6 puta i biće odgovoran za izradu 2 godišnja izveštaja o napretku u implementaciji projekta (6.3). Takođe, Savetodavni odbor komentarisaće kvalitet projektne implementacije tokom sastanaka sa partnerima na projektu. Savetodavni odbor sačinjen je odspoljašnjih zaineteresovanih strana, uključujući i one koji su pridruženi partneri u ovom projektu. Na kraju projekta, WEBIN će angažovati nezavisnog stručnjaka koji će sprovesti eksternu evaluaciju projekta (6.4).  Ovaj izveštaj biće objavljen na srpskom, crnogoskom i engleskom jeziku. Biće angažovan i revizor zadužen za proveru troškova projekta (6.5).

Aktivnosti:

6.1. Sastanci Odbora za osiguravanje kvaliteta
6.2. Konsultativni sastanci sa Savetodavnim odborom
6.3. Evaluacije napretka
6.4. Eksterna evaaluacija
6.5. Revizija

 

RADNI PAKET 7: DISEMINACIJA I EKSPLOATACIJA

Koodinator: UDRUŽENJE VASPITAČA VOJVODINE, SAVEZ UDRUŽENJA VASPITAČA SRBIJE (RS) & JPU “LJUBICA POPOVIĆ” (ME)

 

Opis:  Ovaj radni paket bavi se pomocijom projekra, diseminacijom i održivošću projektnih rezultata. Početni korak jeste izrada vizualnog identiteta projekta i sajta (7.1). Biče napravljena i stranica na Fejsbuku. Svaka institucija će u početnim mesecima sprovoditi unutrašnje aktivnosti diseminacije (7.2) u cilju promocije projekta na matičnim institucijama i među kolegama sa drugih katedri i studentima. Članovi konzorcijuma će povremeno primacioma iz akademskog i neakademskog sektora slati obaveštenja mejlom u cilju promocije aktivnosti projekta. Uložiće se napor i za promociju projekta u medijima (TV, radio, štampa, internet). Završnu konferenciju (7.4) organizovaće glavni koordinator u Novom Sadu. Konferencija će okupiti sve relevantne aktere iz oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja kako bi bili predstavljeni rezultati i dostignuća projekta. Očekuje se prisustvo najmanje 100 učesnika. Osiguraće se takođe i sinergija sa drugim EU inicijativama i sličnim projektima.

 

 

Aktivnosti:

7.1. Izrada veb sajta i promocija
7.2. Promocija u okviru institucijaa
7.3. Promocija u medijima i bilteni
7.4. Završna konferencija

7.5. Distribuiranje modela standarda akreditacije u oblasti profesionalnog usavršavanja vaspitača donosiocima odluka

 

RADNI PAKET 8: UPRAVLJANJE

Koordinator: VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA NOVI SAD RS)

 

Opis:   Ovaj radni paket bavi se upravljanjem projektom, administracijom i izveštavanjem. U okviru ovog paketa koordinator projekta će u Novom Sadu organizovati uvodni sastanak na kome će se razgovarati o detaljima u vezi pojekta i razviti procedure i obrasce za upravljanje i administraciju. Na ovom sastanku biće formirano više projektnih timova ( Upravni odbor, Odbor za obezbeđivanje kvaliteta, Tim za finansije i administraciju, Tim za nabavku opreme, itd.). Treći dan sastanka biće posvećen obuci članova iz pravnih i odeljenja za finansije  kako bi se ojačali njihovi kapaciteti da efikasno prate pocedure i stiču iskustvo u upravljanju projektnim finansijama. Tokom 36 meseci, Upravni odbor imaće 6 redovnih sastanaka uživo (8.3). Svaka partnerska institucija će održavati redovne sastanke lokalnih timova kako bi osigurala nesmetano upravljanje i administraciju (8.4). Svaki partner će učestvovati u pripemi projektnih izveštaja (narativnih i finansijskih) i kvartalno će slati kopije (ne)finansijske dokumentacije projektnom koodinatoru.

Aktivnosti:

8.1. Uvodni sastanak
8.2. Obuka za projektne menadžere i finansijski odsek
8.3. Sastanci Upravnog odbora
8.4. Svakodnevno upravljanje projektom i administracija

Obrazloženje projekta

Obrazovanje je profesija koja nosi visok stepen odgovornosti, a kvalifikacije i veštine onih koji ga realizuju predstavljaju glavni faktor koji utiče na bilo kakav razvoj jednog društva. Sve počinje kvalitetnim predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem. Pretpostavlja se da i predškolski i visokoškolski stručnjaci isprobavaju različite pristupe učenju i razvoju, povezuju se sa drugim institucijama, i da su skloni da se stalno usavršavaju. To je moguće kada zajednica ulaže u kvalitetno obrazovanje predškolskih vaspitača, pruža različite mogućnosti stručnog usavršavanja u tehničkim, pedagoškim i prenosivim kompetencijama, doprinosi jačanju odnosa između visokoškolskih ustanova i drugih institucija. Stoga je motivacija za KEY projekat zasnovana na:

1. unapređenju kompetencija predškolskih vaspitača i praktičara
2. proširivanju kompetencija visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača promoviranjem sistemskog pristupa stručnom usavršavanju svih zaposlenih u predškolskom obrazovanju, prebacujući se sa individualne odgovornosti na viziju predškolskog obrazovanja i vaspitanja koja podržava ciljeve dogovorene na nivou zajednice

Na nacionalnom nivou, projekat se bavi međusobno povezanim problemima prepoznatim u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i Strategiji za razvoj strukovnog obrazovanja u Srbiji (2006) i Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. Strategija inkluzivnog obrazovanja Crne Gore 2014-2018 sa Akcionim planom, i to:
a. Postojeći programi obuke nisu dovoljno selektivni i slabo doprinose kvalitetu nastave
b. Postojeći propisi ne definišu parametre za praktičnu upotrebu znanja stečenih kroz programe obuke nastavnika
c. Nema standarda kompetencija predškolskih vaspitača, niti standarda o njihovom stručnom usavršavanju, koji im omogućavaju planiranje vlastitog profesionalnog razvoja, kao i njihovo mesto u obrazovnom sistemu u tom pogledu.
d. Ograničen sistemski pristup u suprotstavljanju potrebama i ponudi za nastavnike CPD-a sa proaktivnim angažovanjem svih relevantnih aktera
e. Ograničeni kapaciteti lokalnih samouprava da vrše mandatne uloge u obrazovanju i pristupaju mogućnostima finansiranja EU

Na regionalnom nivou, projekat je u usklađen sa Strategijom EU za obrazovanje i obuku 2020 (ET 2020). Drugi glavni cilj je poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke kroz učinkovitije investiranje u predškolsko obrazovanje i praksu. Ona doprinosi specifičnom cilju stvaranja nacionalnog sistema za profesionalni razvoj nastavnika na svim nivoima obrazovanja, zajedno sa razvojem sistema za evaluaciju. On je dalje usklađen sa Pravilnikom o kontinuiranom stručnom usavršavanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika, vaspitača i saradnika i preporukama politike SUVS kongresa 2016 o sistemskom pristupu razvoju profesionalnih kompetencija u predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Na institucionalnom / lokalnom nivou, projekat se bavi strategijama za (kontinuirani) profesionalni razvoj osoblja iz institucija koje učestvuju na visokoškolskim institucijama (razvijene u okviru prethodnog TEMPUS TEACH projekta) potreba i institucionalnih nadležnosti na osnovu kojih je kreiran okvir za centre za stručno usavršavanje vaspitača.

Stvaranje centara za stručno usavršavanje vaspitača je omogućeno nacionalnim okvirima u Srbiji (Zakon o visokom obrazovanju, Službeni glasnik RS, 88/2017) i Crnoj Gori (Zakon o visokom obrazovanju br. 01-1026/2) koji predviđaju mogućnost za otvaranje cenatar za stručno usavršavanje pri visokoškolskim institucijama.

Gore navedenim pitanjima projektni konzorcijum se bavi putem:
i) otvaranja strukturirane saradnje između vaspitača i praktičara, kao i njihova interakcija sa lokalnim zajednicama u cilju zadovoljavanja potreba tržišta rada u okviru lokalnih / regionalnih razvojnih politika
ii) povećanja kvaliteta predškolskog obrazovanja i relevantnosti za  vaspitače i praktičare, putem mreže centara za stručno usavršavanje
iii) uključivanja i jačanja kapaciteta svih relevantnih lokalnih samouprava u implementaciji projekta kako bi se racionalizovala njihova strateška orijentacija prema kvalitetu ECEC-a
iv) uvođenja standarda kvaliteta stručnog usavršavanja vaspitača i mehanizama monitoringa i evaluacije
v) snažnog uključivanja javnosti i medija kako bi se povećalo razumevanje svih akter o važnosti ranog obrazovanja i vaspitanja i njihovom mestu u dugoročnoj strategiji razvoja;

Logika projektne intervencije bavi se pitanjima koja su, iako priznata, nisu sistematski adresirana. Sinergije projekta bi se mogle ostvariti sa EU projektom Podrška reformi sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja (EuropeAid/138045/IH/SER/RS).

Obrazovanje je profesija koja nosi visok stepen odgovornosti, a kvalifikacije i veštine onih koji ga realizuju predstavljaju glavni faktor koji utiče na bilo kakav razvoj jednog društva. Sve počinje kvalitetnim predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem. Pretpostavlja se da i predškolski i visokoškolski stručnjaci isprobavaju različite pristupe učenju i razvoju, povezuju se sa drugim institucijama, i da su skloni da se stalno usavršavaju. To je moguće kada zajednica ulaže u kvalitetno obrazovanje predškolskih vaspitača, pruža različite mogućnosti stručnog usavršavanja u tehničkim, pedagoškim i prenosivim kompetencijama, doprinosi jačanju odnosa između visokoškolskih ustanova i drugih institucija. Stoga je motivacija za KEY projekat zasnovana na:

1. unapređenju kompetencija predškolskih vaspitača i praktičara
2. proširivanju kompetencija visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača promoviranjem sistemskog pristupa stručnom usavršavanju svih zaposlenih u predškolskom obrazovanju, prebacujući se sa individualne odgovornosti na viziju predškolskog obrazovanja i vaspitanja koja podržava ciljeve dogovorene na nivou zajednice

Na nacionalnom nivou, projekat se bavi međusobno povezanim problemima prepoznatim u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i Strategiji za razvoj strukovnog obrazovanja u Srbiji (2006) i Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. Strategija inkluzivnog obrazovanja Crne Gore 2014-2018 sa Akcionim planom, i to:
a. Postojeći programi obuke nisu dovoljno selektivni i slabo doprinose kvalitetu nastave
b. Postojeći propisi ne definišu parametre za praktičnu upotrebu znanja stečenih kroz programe obuke nastavnika
c. Nema standarda kompetencija predškolskih vaspitača, niti standarda o njihovom stručnom usavršavanju, koji im omogućavaju planiranje vlastitog profesionalnog razvoja, kao i njihovo mesto u obrazovnom sistemu u tom pogledu.
d. Ograničen sistemski pristup u suprotstavljanju potrebama i ponudi za nastavnike CPD-a sa proaktivnim angažovanjem svih relevantnih aktera
e. Ograničeni kapaciteti lokalnih samouprava da vrše mandatne uloge u obrazovanju i pristupaju mogućnostima finansiranja EU

Na regionalnom nivou, projekat je u usklađen sa Strategijom EU za obrazovanje i obuku 2020 (ET 2020). Drugi glavni cilj je poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke kroz učinkovitije investiranje u predškolsko obrazovanje i praksu. Ona doprinosi specifičnom cilju stvaranja nacionalnog sistema za profesionalni razvoj nastavnika na svim nivoima obrazovanja, zajedno sa razvojem sistema za evaluaciju. On je dalje usklađen sa Pravilnikom o kontinuiranom stručnom usavršavanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika, vaspitača i saradnika i preporukama politike SUVS kongresa 2016 o sistemskom pristupu razvoju profesionalnih kompetencija u predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Na institucionalnom / lokalnom nivou, projekat se bavi strategijama za (kontinuirani) profesionalni razvoj osoblja iz institucija koje učestvuju na visokoškolskim institucijama (razvijene u okviru prethodnog TEMPUS TEACH projekta) potreba i institucionalnih nadležnosti na osnovu kojih je kreiran okvir za centre za stručno usavršavanje vaspitača.

Stvaranje centara za stručno usavršavanje vaspitača je omogućeno nacionalnim okvirima u Srbiji (Zakon o visokom obrazovanju, Službeni glasnik RS, 88/2017) i Crnoj Gori (Zakon o visokom obrazovanju br. 01-1026/2) koji predviđaju mogućnost za otvaranje cenatar za stručno usavršavanje pri visokoškolskim institucijama.

Gore navedenim pitanjima projektni konzorcijum se bavi putem:
i) otvaranja strukturirane saradnje između vaspitača i praktičara, kao i njihova interakcija sa lokalnim zajednicama u cilju zadovoljavanja potreba tržišta rada u okviru lokalnih / regionalnih razvojnih politika
ii) povećanja kvaliteta predškolskog obrazovanja i relevantnosti za  vaspitače i praktičare, putem mreže centara za stručno usavršavanje
iii) uključivanja i jačanja kapaciteta svih relevantnih lokalnih samouprava u implementaciji projekta kako bi se racionalizovala njihova strateška orijentacija prema kvalitetu ECEC-a
iv) uvođenja standarda kvaliteta stručnog usavršavanja vaspitača i mehanizama monitoringa i evaluacije
v) snažnog uključivanja javnosti i medija kako bi se povećalo razumevanje svih akter o važnosti ranog obrazovanja i vaspitanja i njihovom mestu u dugoročnoj strategiji razvoja;

Logika projektne intervencije bavi se pitanjima koja su, iako priznata, nisu sistematski adresirana. Sinergije projekta bi se mogle ostvariti sa EU projektom Podrška reformi sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja (EuropeAid/138045/IH/SER/RS).

Projektni timovi