O PROJEKTU

Ciljevi

Širi cilj projekta KEY je da osnaži ulogu visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u u sistemu stručnog usavršavaja vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj širi cilj istovremeno kreira osnovu da visokoškolske institucije ostvare uticaj na kreiranje i promociju različitih oblika stručnog usavršavanja vaspitača unutar lokalnih zajednica. S tim u vezi, projekat se bavi postojećim nedostacima sistema stručnog usavršavanja utvrđenim između obrazovnih ishoda i potreba koje se javljaju u praksi u predškolskim ustanovama, dok istvremeno daje na značaju i lokalnim samoupravama u pogledu planiranja, i podrške različitim oblicima stručnog usavršavanja, koristeći postoječe EU fondove.
 Da bi postigli širi cilj i promenili trenutnu situaciju, različiti projektni timovi će biti angažovani na reaizaciji sledećih specifičnih ciljeva projekta KEY:
  1. Ustanoviti centre za stručno usavršavanje vaspitača u okviru visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori  Ovaj specifičan cilj proširuje i modrenizuje postojeću ponudu oblika stručnog usavršavanja vcaspitača, fokusira je i bolje povezuje sa okvirom očekivanih kompetencija i zahtevima struke.
  2. Izgraditi kapacitete za praćenje, evaluaciju i osiguranje kvaliteta, širom sektora stručnog usavršavanja Ovaj specifičan cilj doprinosi praktičnoj primeni znanja i veština stečenih tokom programa stručnog usavršavanja. Cilj doprinosi i izgradnji sistema osiguranja kvaliteta zasnovanog na zajedničkim indiatorima i mehanizmima, kao i mehanizmu međusobnog praćenja kvaliteta ostvarenog između institucija. Postizanjem ovog cilja, uvodi se sistemski pristup u utvrđivanju potreba i ponude za stručno usvršavanje vaspitača.
Širi cilj projekta KEY je da osnaži ulogu visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u u sistemu stručnog usavršavaja vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj širi cilj istovremeno kreira osnovu da visokoškolske institucije ostvare uticaj na kreiranje i promociju različitih oblika stručnog usavršavanja vaspitača unutar lokalnih zajednica. S tim u vezi, projekat se bavi postojećim nedostacima sistema stručnog usavršavanja utvrđenim između obrazovnih ishoda i potreba koje se javljaju u praksi u predškolskim ustanovama, dok istvremeno daje na značaju i lokalnim samoupravama u pogledu planiranja, i podrške različitim oblicima stručnog usavršavanja, koristeći postoječe EU fondove.
 Da bi postigli širi cilj i promenili trenutnu situaciju, različiti projektni timovi će biti angažovani na reaizaciji sledećih specifičnih ciljeva projekta KEY:
  1. Ustanoviti centre za stručno usavršavanje vaspitača u okviru visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori  Ovaj specifičan cilj proširuje i modrenizuje postojeću ponudu oblika stručnog usavršavanja vcaspitača, fokusira je i bolje povezuje sa okvirom očekivanih kompetencija i zahtevima struke.
  2. Izgraditi kapacitete za praćenje, evaluaciju i osiguranje kvaliteta, širom sektora stručnog usavršavanja Ovaj specifičan cilj doprinosi praktičnoj primeni znanja i veština stečenih tokom programa stručnog usavršavanja. Cilj doprinosi i izgradnji sistema osiguranja kvaliteta zasnovanog na zajedničkim indiatorima i mehanizmima, kao i mehanizmu međusobnog praćenja kvaliteta ostvarenog između institucija. Postizanjem ovog cilja, uvodi se sistemski pristup u utvrđivanju potreba i ponude za stručno usvršavanje vaspitača.

Radni paketi

Ova stranica nije dostupna na srpskom jeziku.

Ova stranica nije dostupna na srpskom jeziku.

Obrazloženje projekta

Obrazovanje je profesija koja nosi visok stepen odgovornosti, a kvalifikacije i veštine onih koji ga realizuju predstavljaju glavni faktor koji utiče na bilo kakav razvoj jednog društva. Sve počinje kvalitetnim predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem. Pretpostavlja se da i predškolski i visokoškolski stručnjaci isprobavaju različite pristupe učenju i razvoju, povezuju se sa drugim institucijama, i da su skloni da se stalno usavršavaju. To je moguće kada zajednica ulaže u kvalitetno obrazovanje predškolskih vaspitača, pruža različite mogućnosti stručnog usavršavanja u tehničkim, pedagoškim i prenosivim kompetencijama, doprinosi jačanju odnosa između visokoškolskih ustanova i drugih institucija. Stoga je motivacija za KEY projekat zasnovana na:

1. unapređenju kompetencija predškolskih vaspitača i praktičara
2. proširivanju kompetencija visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača promoviranjem sistemskog pristupa stručnom usavršavanju svih zaposlenih u predškolskom obrazovanju, prebacujući se sa individualne odgovornosti na viziju predškolskog obrazovanja i vaspitanja koja podržava ciljeve dogovorene na nivou zajednice

Na nacionalnom nivou, projekat se bavi međusobno povezanim problemima prepoznatim u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i Strategiji za razvoj strukovnog obrazovanja u Srbiji (2006) i Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. Strategija inkluzivnog obrazovanja Crne Gore 2014-2018 sa Akcionim planom, i to:
a. Postojeći programi obuke nisu dovoljno selektivni i slabo doprinose kvalitetu nastave
b. Postojeći propisi ne definišu parametre za praktičnu upotrebu znanja stečenih kroz programe obuke nastavnika
c. Nema standarda kompetencija predškolskih vaspitača, niti standarda o njihovom stručnom usavršavanju, koji im omogućavaju planiranje vlastitog profesionalnog razvoja, kao i njihovo mesto u obrazovnom sistemu u tom pogledu.
d. Ograničen sistemski pristup u suprotstavljanju potrebama i ponudi za nastavnike CPD-a sa proaktivnim angažovanjem svih relevantnih aktera
e. Ograničeni kapaciteti lokalnih samouprava da vrše mandatne uloge u obrazovanju i pristupaju mogućnostima finansiranja EU

Na regionalnom nivou, projekat je u usklađen sa Strategijom EU za obrazovanje i obuku 2020 (ET 2020). Drugi glavni cilj je poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke kroz učinkovitije investiranje u predškolsko obrazovanje i praksu. Ona doprinosi specifičnom cilju stvaranja nacionalnog sistema za profesionalni razvoj nastavnika na svim nivoima obrazovanja, zajedno sa razvojem sistema za evaluaciju. On je dalje usklađen sa Pravilnikom o kontinuiranom stručnom usavršavanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika, vaspitača i saradnika i preporukama politike SUVS kongresa 2016 o sistemskom pristupu razvoju profesionalnih kompetencija u predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Na institucionalnom / lokalnom nivou, projekat se bavi strategijama za (kontinuirani) profesionalni razvoj osoblja iz institucija koje učestvuju na visokoškolskim institucijama (razvijene u okviru prethodnog TEMPUS TEACH projekta) potreba i institucionalnih nadležnosti na osnovu kojih je kreiran okvir za centre za stručno usavršavanje vaspitača.

Stvaranje centara za stručno usavršavanje vaspitača je omogućeno nacionalnim okvirima u Srbiji (Zakon o visokom obrazovanju, Službeni glasnik RS, 88/2017) i Crnoj Gori (Zakon o visokom obrazovanju br. 01-1026/2) koji predviđaju mogućnost za otvaranje cenatar za stručno usavršavanje pri visokoškolskim institucijama.

Gore navedenim pitanjima projektni konzorcijum se bavi putem:
i) otvaranja strukturirane saradnje između vaspitača i praktičara, kao i njihova interakcija sa lokalnim zajednicama u cilju zadovoljavanja potreba tržišta rada u okviru lokalnih / regionalnih razvojnih politika
ii) povećanja kvaliteta predškolskog obrazovanja i relevantnosti za  vaspitače i praktičare, putem mreže centara za stručno usavršavanje
iii) uključivanja i jačanja kapaciteta svih relevantnih lokalnih samouprava u implementaciji projekta kako bi se racionalizovala njihova strateška orijentacija prema kvalitetu ECEC-a
iv) uvođenja standarda kvaliteta stručnog usavršavanja vaspitača i mehanizama monitoringa i evaluacije
v) snažnog uključivanja javnosti i medija kako bi se povećalo razumevanje svih akter o važnosti ranog obrazovanja i vaspitanja i njihovom mestu u dugoročnoj strategiji razvoja;

Logika projektne intervencije bavi se pitanjima koja su, iako priznata, nisu sistematski adresirana. Sinergije projekta bi se mogle ostvariti sa EU projektom Podrška reformi sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja (EuropeAid/138045/IH/SER/RS).

Obrazovanje je profesija koja nosi visok stepen odgovornosti, a kvalifikacije i veštine onih koji ga realizuju predstavljaju glavni faktor koji utiče na bilo kakav razvoj jednog društva. Sve počinje kvalitetnim predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem. Pretpostavlja se da i predškolski i visokoškolski stručnjaci isprobavaju različite pristupe učenju i razvoju, povezuju se sa drugim institucijama, i da su skloni da se stalno usavršavaju. To je moguće kada zajednica ulaže u kvalitetno obrazovanje predškolskih vaspitača, pruža različite mogućnosti stručnog usavršavanja u tehničkim, pedagoškim i prenosivim kompetencijama, doprinosi jačanju odnosa između visokoškolskih ustanova i drugih institucija. Stoga je motivacija za KEY projekat zasnovana na:

1. unapređenju kompetencija predškolskih vaspitača i praktičara
2. proširivanju kompetencija visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača promoviranjem sistemskog pristupa stručnom usavršavanju svih zaposlenih u predškolskom obrazovanju, prebacujući se sa individualne odgovornosti na viziju predškolskog obrazovanja i vaspitanja koja podržava ciljeve dogovorene na nivou zajednice

Na nacionalnom nivou, projekat se bavi međusobno povezanim problemima prepoznatim u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i Strategiji za razvoj strukovnog obrazovanja u Srbiji (2006) i Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. Strategija inkluzivnog obrazovanja Crne Gore 2014-2018 sa Akcionim planom, i to:
a. Postojeći programi obuke nisu dovoljno selektivni i slabo doprinose kvalitetu nastave
b. Postojeći propisi ne definišu parametre za praktičnu upotrebu znanja stečenih kroz programe obuke nastavnika
c. Nema standarda kompetencija predškolskih vaspitača, niti standarda o njihovom stručnom usavršavanju, koji im omogućavaju planiranje vlastitog profesionalnog razvoja, kao i njihovo mesto u obrazovnom sistemu u tom pogledu.
d. Ograničen sistemski pristup u suprotstavljanju potrebama i ponudi za nastavnike CPD-a sa proaktivnim angažovanjem svih relevantnih aktera
e. Ograničeni kapaciteti lokalnih samouprava da vrše mandatne uloge u obrazovanju i pristupaju mogućnostima finansiranja EU

Na regionalnom nivou, projekat je u usklađen sa Strategijom EU za obrazovanje i obuku 2020 (ET 2020). Drugi glavni cilj je poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke kroz učinkovitije investiranje u predškolsko obrazovanje i praksu. Ona doprinosi specifičnom cilju stvaranja nacionalnog sistema za profesionalni razvoj nastavnika na svim nivoima obrazovanja, zajedno sa razvojem sistema za evaluaciju. On je dalje usklađen sa Pravilnikom o kontinuiranom stručnom usavršavanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika, vaspitača i saradnika i preporukama politike SUVS kongresa 2016 o sistemskom pristupu razvoju profesionalnih kompetencija u predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Na institucionalnom / lokalnom nivou, projekat se bavi strategijama za (kontinuirani) profesionalni razvoj osoblja iz institucija koje učestvuju na visokoškolskim institucijama (razvijene u okviru prethodnog TEMPUS TEACH projekta) potreba i institucionalnih nadležnosti na osnovu kojih je kreiran okvir za centre za stručno usavršavanje vaspitača.

Stvaranje centara za stručno usavršavanje vaspitača je omogućeno nacionalnim okvirima u Srbiji (Zakon o visokom obrazovanju, Službeni glasnik RS, 88/2017) i Crnoj Gori (Zakon o visokom obrazovanju br. 01-1026/2) koji predviđaju mogućnost za otvaranje cenatar za stručno usavršavanje pri visokoškolskim institucijama.

Gore navedenim pitanjima projektni konzorcijum se bavi putem:
i) otvaranja strukturirane saradnje između vaspitača i praktičara, kao i njihova interakcija sa lokalnim zajednicama u cilju zadovoljavanja potreba tržišta rada u okviru lokalnih / regionalnih razvojnih politika
ii) povećanja kvaliteta predškolskog obrazovanja i relevantnosti za  vaspitače i praktičare, putem mreže centara za stručno usavršavanje
iii) uključivanja i jačanja kapaciteta svih relevantnih lokalnih samouprava u implementaciji projekta kako bi se racionalizovala njihova strateška orijentacija prema kvalitetu ECEC-a
iv) uvođenja standarda kvaliteta stručnog usavršavanja vaspitača i mehanizama monitoringa i evaluacije
v) snažnog uključivanja javnosti i medija kako bi se povećalo razumevanje svih akter o važnosti ranog obrazovanja i vaspitanja i njihovom mestu u dugoročnoj strategiji razvoja;

Logika projektne intervencije bavi se pitanjima koja su, iako priznata, nisu sistematski adresirana. Sinergije projekta bi se mogle ostvariti sa EU projektom Podrška reformi sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja (EuropeAid/138045/IH/SER/RS).

Projektni timovi