Ciljevi

Širi cilj projekta KEY je da osnaži ulogu visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u u sistemu stručnog usavršavaja vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori. Ovaj širi cilj istovremeno kreira osnovu da visokoškolske institucije ostvare uticaj na kreiranje i promociju različitih oblika stručnog usavršavanja vaspitača unutar lokalnih zajednica. S tim u vezi, projekat se bavi postojećim nedostacima sistema stručnog usavršavanja utvrđenim između obrazovnih ishoda i potreba koje se javljaju u praksi u predškolskim ustanovama, dok istvremeno daje na značaju i lokalnim samoupravama u pogledu planiranja, i podrške različitim oblicima stručnog usavršavanja, koristeći postoječe EU fondove.
 Da bi postigli širi cilj i promenili trenutnu situaciju, različiti projektni timovi će biti angažovani na reaizaciji sledećih specifičnih ciljeva projekta KEY:
  1. Ustanoviti centre za stručno usavršavanje vaspitača u okviru visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača u Srbiji i Crnoj Gori  Ovaj specifičan cilj proširuje i modrenizuje postojeću ponudu oblika stručnog usavršavanja vcaspitača, fokusira je i bolje povezuje sa okvirom očekivanih kompetencija i zahtevima struke.
  2. Izgraditi kapacitete za praćenje, evaluaciju i osiguranje kvaliteta, širom sektora stručnog usavršavanja Ovaj specifičan cilj doprinosi praktičnoj primeni znanja i veština stečenih tokom programa stručnog usavršavanja. Cilj doprinosi i izgradnji sistema osiguranja kvaliteta zasnovanog na zajedničkim indiatorima i mehanizmima, kao i mehanizmu međusobnog praćenja kvaliteta ostvarenog između institucija. Postizanjem ovog cilja, uvodi se sistemski pristup u utvrđivanju potreba i ponude za stručno usvršavanje vaspitača.