Obrazloženje projekta

Obrazovanje je profesija koja nosi visok stepen odgovornosti, a kvalifikacije i veštine onih koji ga realizuju predstavljaju glavni faktor koji utiče na bilo kakav razvoj jednog društva. Sve počinje kvalitetnim predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem. Pretpostavlja se da i predškolski i visokoškolski stručnjaci isprobavaju različite pristupe učenju i razvoju, povezuju se sa drugim institucijama, i da su skloni da se stalno usavršavaju. To je moguće kada zajednica ulaže u kvalitetno obrazovanje predškolskih vaspitača, pruža različite mogućnosti stručnog usavršavanja u tehničkim, pedagoškim i prenosivim kompetencijama, doprinosi jačanju odnosa između visokoškolskih ustanova i drugih institucija. Stoga je motivacija za KEY projekat zasnovana na:

1. unapređenju kompetencija predškolskih vaspitača i praktičara
2. proširivanju kompetencija visokoškolskih institucija za obrazovanje vaspitača promoviranjem sistemskog pristupa stručnom usavršavanju svih zaposlenih u predškolskom obrazovanju, prebacujući se sa individualne odgovornosti na viziju predškolskog obrazovanja i vaspitanja koja podržava ciljeve dogovorene na nivou zajednice

Na nacionalnom nivou, projekat se bavi međusobno povezanim problemima prepoznatim u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine i Strategiji za razvoj strukovnog obrazovanja u Srbiji (2006) i Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2016-2020. Strategija inkluzivnog obrazovanja Crne Gore 2014-2018 sa Akcionim planom, i to:
a. Postojeći programi obuke nisu dovoljno selektivni i slabo doprinose kvalitetu nastave
b. Postojeći propisi ne definišu parametre za praktičnu upotrebu znanja stečenih kroz programe obuke nastavnika
c. Nema standarda kompetencija predškolskih vaspitača, niti standarda o njihovom stručnom usavršavanju, koji im omogućavaju planiranje vlastitog profesionalnog razvoja, kao i njihovo mesto u obrazovnom sistemu u tom pogledu.
d. Ograničen sistemski pristup u suprotstavljanju potrebama i ponudi za nastavnike CPD-a sa proaktivnim angažovanjem svih relevantnih aktera
e. Ograničeni kapaciteti lokalnih samouprava da vrše mandatne uloge u obrazovanju i pristupaju mogućnostima finansiranja EU

Na regionalnom nivou, projekat je u usklađen sa Strategijom EU za obrazovanje i obuku 2020 (ET 2020). Drugi glavni cilj je poboljšanje kvaliteta i efikasnosti obrazovanja i obuke kroz učinkovitije investiranje u predškolsko obrazovanje i praksu. Ona doprinosi specifičnom cilju stvaranja nacionalnog sistema za profesionalni razvoj nastavnika na svim nivoima obrazovanja, zajedno sa razvojem sistema za evaluaciju. On je dalje usklađen sa Pravilnikom o kontinuiranom stručnom usavršavanju i sticanju stručnih zvanja nastavnika, vaspitača i saradnika i preporukama politike SUVS kongresa 2016 o sistemskom pristupu razvoju profesionalnih kompetencija u predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Na institucionalnom / lokalnom nivou, projekat se bavi strategijama za (kontinuirani) profesionalni razvoj osoblja iz institucija koje učestvuju na visokoškolskim institucijama (razvijene u okviru prethodnog TEMPUS TEACH projekta) potreba i institucionalnih nadležnosti na osnovu kojih je kreiran okvir za centre za stručno usavršavanje vaspitača.

Stvaranje centara za stručno usavršavanje vaspitača je omogućeno nacionalnim okvirima u Srbiji (Zakon o visokom obrazovanju, Službeni glasnik RS, 88/2017) i Crnoj Gori (Zakon o visokom obrazovanju br. 01-1026/2) koji predviđaju mogućnost za otvaranje cenatar za stručno usavršavanje pri visokoškolskim institucijama.

Gore navedenim pitanjima projektni konzorcijum se bavi putem:
i) otvaranja strukturirane saradnje između vaspitača i praktičara, kao i njihova interakcija sa lokalnim zajednicama u cilju zadovoljavanja potreba tržišta rada u okviru lokalnih / regionalnih razvojnih politika
ii) povećanja kvaliteta predškolskog obrazovanja i relevantnosti za  vaspitače i praktičare, putem mreže centara za stručno usavršavanje
iii) uključivanja i jačanja kapaciteta svih relevantnih lokalnih samouprava u implementaciji projekta kako bi se racionalizovala njihova strateška orijentacija prema kvalitetu ECEC-a
iv) uvođenja standarda kvaliteta stručnog usavršavanja vaspitača i mehanizama monitoringa i evaluacije
v) snažnog uključivanja javnosti i medija kako bi se povećalo razumevanje svih akter o važnosti ranog obrazovanja i vaspitanja i njihovom mestu u dugoročnoj strategiji razvoja;

Logika projektne intervencije bavi se pitanjima koja su, iako priznata, nisu sistematski adresirana. Sinergije projekta bi se mogle ostvariti sa EU projektom Podrška reformi sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja (EuropeAid/138045/IH/SER/RS).