Sastanak u Nikšiću

14.10.2022. NikšićU okviru aktivnosti na međunarodnom projektu KEY u Nikšiću je u periodu od 10.10.2022. do 12.10.2022 .održan sastanak projektnih partnera.
Posle otvaranja sastanka i upoznavanja prisutnih sa agendom, prezentovana je realizacija planiranih aktivnosti u proteklom periodu. Učesnici su diskutovali o produktu ovog radnog paketa i vrednostima publikacije „Analiza kontinuiranog profesionalnog razvoja vaspiča u Srbiji, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji i Velikoj Britaniji”. U drugom dijelu prvog radnog dana urađena je prezentacija stanja u implementaciji projekta u svim partnerskim institucijama. Reč je o zahtevnom razvojnom paketu i sve partnerske institucije u Srbiji i Crnoj Gori su realizovale planirano, uz veliku podršku partnerskih institucija iz Temišvara, Baje, Maribora i Birmingema.

Radni sastanak drugog dana je počeo prezentacijom urađenog u trećem radnom paketu. U okviru trećeg radnog paketa obavljena je obuka za primjenu Moodl kursa, planirano je kreiranje programa obuke i materijala i akreditacija programa. Sve partnerske institucije su realizovale svoje zadatke u najvećoj mogućoj mjeri, što je za rezultiralo akreditacijom velikog broja programa za obuku vaspitača. U okviru četvrtog radnog paketa unaprijeđene su kompetencije nastavnog kadra u polju pružanja obuka u okviru osiguranja kvaliteta, monitoringa i evaluacije kontinuiranog profesionalnog razvoja vaspitača, razrađen priručnik za osiguranje kvaliteta, monitoring i evaluaciju i predložene mjere za unaprijeđenje kompetencija vaspitača. U okviru petog radnog paketa razvijen je model akreditacionih standarda u okviru kontinuiranog profesionalnog razvoja vaspitača, planirano jačanje kompetencija vaspitača u oblasti kreiranja politike i zastupanja. U okviru šestog radnog paketa realizovane su aktivnosti vezano za osiguranje kvaliteta implementacije i rezulatata projekta, pripremljeni evaluacioni izvještaji i izvještaj revizora, završen proces javne nabavke ponuda za revizora; planirani konsultativni sastanci sa predstavnicima Savjetodavnog odbora radi osiguranja kvaliteta, interna evaluacija napretka i spoljna evaluacija.

U okviru sedmog radnog paketa, koji se bavi disiminacijom pokrenut je vebsajt projekta i realizovana interna institucionalna diseminacija, promocija putem medija, i planirana diseminacija projektnih
rezultata. U okviru osmog radnog paketa realizovan je kick off sastanak, obavljeno konstituisanje projektnih timova, usaglašavanje pravila i procedura, potpisani partnerski ugovori, unaprijeđene kompetencije timova za upravljanje projektom i administrativnog osoblja, realizovani sastanci Upravnog odbora, osigurano pravovremeno administriranje i izveštavanje u projektu.

Na osnovu realizovanog sastanka i posvećenosti učesnika analizi realizovanih aktivnosti u projektu konstatovano je da postoji izuzetno visok stepen zadovoljstva učesnika postignutim rezultatima na projektu.